บริการ

วิสดอม เซ็นเตอร์ ให้บริการดังนี้

  1. ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ (Consultant) : มุ่งเน้นการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรในการบริหารจัดการ การกำกับดูแล เป็นต้น 
  2. ตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical assessment) : มุ่งเน้นในการตรวจวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน
  3. พัฒนาบุคลากร (Capacity Building) : มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีขีดความสามารถ (Capacity) ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 


Secure Coding (ตอนที่ 1)

Secure Coding (ตอนที่ 1)

Secure Coding คือ แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มั่นคงปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีกระบวนการออกแบบ พัฒนา และ การทดสอบช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ตามกระบวนการในวัฏจั ...
อ่านต่อ
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ในปัจจุบันนับว่าเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายองค์กร ในการนำข้อกำหนดของมาตรฐานมาปร ...
อ่านต่อ