ตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิค

 

1. บริการทดสอบความปลอดภัยแอพพลิเคชั่นแบบพลวัต (Dynamic Application Security Testing: DAST)

  • การตรวจสอบช่องโหว่ทางเทคนิค (Vulnerability Assessment)
  • การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)
    • ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application System)
    • ระบบแอพพลิเคชั่นมือถือ (Mobile Application)
    • ระบบสารสนเทศทั่วไป (General Information System)

2. บริการทดสอบความปลอดภัยแอพพลิเคชั่นแบบคงที่ (Static Application Security Testing: SAST)

  • การตรวจวิเคราะห์โค้ดโปรแกรม (Static Code Analysis)