ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

บริการงานที่ปรึกษา

 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
  • มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001)
  • มาตรฐานระบบบริหารจัดการการบริการ (ISO 20000)
  • มาตรฐานระบบบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (ISO 22301)
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้าน
  • มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลตามอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (Payment Card Industry Data Security Standard: PCI-DSS)
  • มาตรฐานความปลอดภัยระบบคลาวด์ โดย สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ (Cloud Security Alliance: CSA)
  • มาตรฐานบริการคลาวด์ที่น่าเชื่อถือ (Euro Cloud StarAudit: ECSA) โดย สตาร์ออดิท (StarAudit)
  • มาตรฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้านโครงสร้างและการออกแบบที่น่าเชื่อถือ  (Trusted Site Infrastructure: TSI) โดยสถาบันทูฟนอร์ด ประเทศเยอรมัน (TUV-Nord Germany)
 • การพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบภายในด้านระบบสารสนเทศ (IS Internal Audit Programme development)

 

บริการงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 • การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Planning) ด้วยเทคนิคการคิดด้วยภาพ (Visual Thinking)
  โดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

 

 


ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ในปัจจุบันนับว่าเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายองค์กร ในการนำข้อกำหนดของมาตรฐานมาปร ...
อ่านต่อ