หลักสูตรฝึกอบรม

การบริการงานฝึกอบรม
คือ ให้บริการให้ความรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ลักษณะการให้บริการงานฝึกอบรมสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
(1) การฝึกอบรมภายใน (In-house training) เป็นบริการที่กิจการพัฒนาหลักสูตรจำเพาะเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการในการพัฒนาบุคลากร โดยอาจมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน เช่น เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสอบรับรองมาตรฐาน เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจำเพาะ เป็นต้น
(2) การฝึกอบรมภายนอก (Public training) เป็นบริการที่กิจการที่วางแผนการตารางฝึกอบรมและประกาศต่อผู้สนใจในการเข้าร่วมฝึกอบรม โดยมากจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความต้องการในตลาด เช่น การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบรับรองมาตรฐาน เป็นต้น โดยการบริการฝึกอบรมลักษณะนี้ กิจการจะเลือกสถานที่ซึ่งมีความสะดวกสบายต่อผู้รับบริการ ทั้งด้านการเดินทาง อาหารและขนมระหว่างการพักการอบรม หรือในบางหลักสูตรอาจเป็นการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ซึ่งรวมการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความจำเป็นของหลักสูตร

ตารางหลักสูตรอบรมประจำปี 2560

img_3421 a05 a02 img_2874 img_2911