ห้องสมุดทางปัญญา

Secure Coding (ตอนที่ 1)

Secure Coding (ตอนที่ 1)

Secure Coding คือ แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มั่นคงปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีกระบวนการออกแบบ พัฒนา และ การทดสอบช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ตามกระบวนการในวัฏจั ...
อ่านต่อ
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ในปัจจุบันนับว่าเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายองค์กร ในการนำข้อกำหนดของมาตรฐานมาปร ...
อ่านต่อ