10 อันดับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลในปี 2560

การเข้าสู่ยุคดิจิตอล หรือที่เรียกว่ายุค Digital Transform จะทำให้ภาคธุรกิจเกิดการพัฒนาและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เชื่อได้ว่าความสำเร็จในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลในยุคดิจิตอลจะต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ และร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของธุรกิจ (Interested parties)

หลายปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างก้าวกระโดด หลายองค์กรได้ละทิ้งวิถีการทำงานแบบไซโล เพื่อเข้าสู่บทบาทการทำงานที่หลากหลายมิติ เน้นกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สอดรับกับมาตรฐานสากล มีความรวดเร็ว และทันกระแสมากขึ้น  

  1. ความสามารถในการปรับตัว ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เดินไปข้างหน้า และเห็นคุณค่าของเปลี่ยนแปลง
  1. สร้างประสบการณ์กับลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร (User Experience) สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร นั่นหมายถึง การมีส่วนร่วมในแบรนด์ การวิเคราะห์ปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  1. การสร้างนวัตกรรมเชิงรุก ได้อย่างรวดเร็ว “Fail fast, to succeed faster,” จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในการพัฒนาหรือรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  1. การทำงานแบบระยะไกล หรือที่เรียกว่า remote workforce เชื่อมต่อการสื่อสารเข้ากับเทคโนโลยีได้ทุกที่ ทุกเวลา
  1. การสร้างความรู้สึกถึงความเป็นจริง ในโลกเสมือน ตัวอย่างเช่น แอพโปเกม่อน โก ที่สร้างความตื่นตัวให้กับหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับ Gamification ให้เข้าถึงโลกความเป็นจริงของผู้ใช้งานด้วย
  1. การใช้โปรแกรมเชื่อมต่อ (API) เข้ากับระบบที่มีความหลากหลายรูปแบบ มีความแตกต่างของระบบ Platform ให้เป็นหนึ่งเดียว ง่ายในการจัดการ
  1. การจัดเก็บถังข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปวิเคราะห์ให้เห็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) ของลูกค้า นำไปสู่การตัดสินใจสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
  1. ยุคดิจิตอล ขับเคลื่อนด้วย Internet of Things (IoT) ให้อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไป
  1. การนำเครื่องมือที่มีความชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจมีมากขึ้น แทนที่การพึ่งพาความเชี่ยวชาญของมนุษย์
  1. ละทิ้งวิถีการทำงานแบบไซโล เข้าสู่โครงสร้างการบริหารแบบใหม่ ที่สอดรับกับยุคดิจิตอลได้มากขึ้น

อ้างอิง : Daniel Newman is CEO of Broadsuite Media Group, principal analyst at Futurum and author of Building Dragons.